Regulamin Pieszej Pielgrzymki Zielonogórsko-Gorzowskiej

1. Piesza Pielgrzymka Zielonogórsko-Gorzowska na Jasną Górę jest organizowana przez Diecezjalne Duszpasterstwo Akademickie i Europejskie Centrum Wolontariatu pod patronatem Kurii Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

2. Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, który w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym. Zatem powinna odznaczać się duchem modlitwy i ofiary oraz porządkiem zewnętrznym.

3. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, winni kierować się motywami religijnymi i dbać – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

4. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto: – we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu, – akceptuje niniejszy regulamin, – będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki.

5. Osoby nieletnie: do lat 15 – mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie, w wieku 16-18 lat – na podstawie, złożonego wcześniej przy zapisie, pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.

6. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii. Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne), włączając się w różne służby.

7. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Zdecydowanie zabrania się pielgrzymowania poza grupami. Przebywanie poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.

8. Pielgrzymi powinni nosić ze sobą legitymację pielgrzyma. Zwracamy się do siebie „bracie” i „siostro” – ponieważ wszyscy mamy jednego Ojca, który jest w niebie.

9. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje: – odpowiedni strój (nie zdejmujemy koszul, nie nosimy szortów), – zakaz palenia tytoniu, – zakaz picia napojów alkoholowych i używania narkotyków pod groźbą usunięcia.

10. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania: – przepisów Kodeksu Drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych, – zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody) – wskazań służby porządkowej pielgrzymki.

11. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych.

12. Niedopuszczalne są noclegi koedukacyjne. W duchu pokuty należy nastawić się na liczne niewygody. Zabiegi higieniczne (mycie, ubikacja) dozwolone są w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00.

13. Wyprzedzanie pielgrzymki i wcześniejsze docieranie na noclegi jest zabronione. W razie konieczności należy postarać się o przepustkę u lekarza pielgrzymkowego lub przewodnika grupy.

14. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa, nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.

15. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grożą konsekwencje: – upomnienie z wpisem do legitymacji, – natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników oraz Księdza Proboszcza.